top of page

Životinjski koštani ostatci iz ranobrončanodobne Grobnice 6 s nalazišta Vučedol-Kukuruzište Streim (Vukovar, Hrvatska)

Animal Bone Remains from the Early Bronze Age Tomb 6 from the site of Vučedol - Cornfield Streim (Vukovar, Croatia)

crta-02-01.png

-Damir Mihelić- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Veterinarski fakultet

damir.mihelic@vef.hr

-Denis Leiner- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Veterinarski fakultet

dleiner@vef.hr

Gradski muzej Vukovar

Vukovar Municipal Museum

/

9. prosinca 2022.

December 9th 2022

11:05-11:25

Tijekom arheoloških terenskih istraživanja 2021. i 2022. godine, na lokalitetu Vučedol-Kukuruzište Streim otkrivena je kolektivna grobnica 6. Uz ljudske, pronađena je veća količina životinjskih koštanih ostataka. Životinjski ostatci nisu predstavljali koštane elemente u artikulaciji, već su bili raspršeni u grobnici. Istraživanjem je provedena klasična zooarheološka analiza, utvrđeni su koštani elementi i vrste životinja zastupljene u grobnici, prikazan je omjer zastupljenosti domaćih i divljih životinjskih rodova i vrsta, utvrđen je NISP i MNI. Posebna pozornost pridana je fragmentiranim uzorcima, da bi se pokušao utvrditi način, vrijeme i razlog njihova komadanja. Izdvojene su i obrađene kosti, poput oruđa te kosti s očuvanim tragovima rezanja. Takvi nalazi otvaraju brojna pitanja, no osnovno je što predstavljaju koštani ostatci životinja u kolektivnom grobu? Može li se tvrditi da predstavljaju priliku za proučavanje dijela rituala povezanog s pogrebnim događajima i konzumacije određenih dijelova tijela određenih životinja? Rezovi na površinskom sloju kosti analizirani su kako bi se bolje razumjela praksa komadanja i pripreme mesa, koje se prilaže u ceremonijama. No, trebalo je dobro proučiti promjene na kostima izazvane tafonomskim procesima od onih na koje je utjecao čovjek. Istraživanje bi trebalo pridonijeti zooarheološkom, tafonomskom i kontekstualnom pristupu i razumijevanju koštanih ostataka u grobnici.

During archaeological field research in 2021 and 2022, collective grave 6 was discovered at the site Vučedol-Cornfield Streim. In addition to human remains, a more considerable deposit of animal bone remains was found. The animal remains did not represent bony elements in the articulation but were scattered in the tomb. The research included a classic zooarchaeological analysis, bone elements and species of animals represented in the tomb were identified, the proportion of domestic and wild animal elements was established, MNI and NISP were determined. Special attention was given to the fragmented samples in order to try and determine the way, time and reason for their fragmentation. Fashioned bones, such as tools and bones with preserved cutting traces, were also isolated. Such findings open many questions, but the fundamental question is what the bone remains of animals in a collective grave represent? Could it be argued that they represent an opportunity to study part of the ritual associated with funeral rites and the consumption of particular body parts of certain animals? Cutting marks on the bone surface layer were analysed in order to better understand the practice of preparing the meat served in ceremonies. Nevertheless, it was necessary to carefully study the changes in the bones caused by taphonomic processes rather than those influenced by man. The research aims to contribute to the zooarchaeological, taphonomic and contextual approach and the understanding of bone remains findings in the tomb.

bottom of page