top of page

Posljednjih deset godina na Vučedolu: preliminarni rezultati istraživanja s lokaliteta Kukuruzište Streim (2012.–2022.)

Last Ten Years on Vučedol: Preliminary Research Results from the Cornfield Streim (2012–2022)

crta-02-01.png

-Danijela Roksandić Vukadin- CRO

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

daroksan@ffzg.hr

Gradski muzej Vukovar

Vukovar Municipal Museum

/

9. prosinca 2022.

December 9th 2022

09:50-10:10

Nakon prvih probnih istraživanja S. Dimitrijevića 1960-ih godina, te A. Durmana 1981. g. na položaju kukuruzišta Streim ustanovljena je vrlo zanimljiva i raznolika stratigrafska slika, te kronološki odnosi lasinjske, badenske, kostolačke, vučedolske i vinkovačke kulture. Ova istraživanja na neki su način u to doba bila revolucionarna te se Vučedol ponovno nakon 1938. g. postavlja na arheološku kartu Hrvatske kao središnja točka za rješavanje pitanja kronologije srednjeg i kasnog eneolitika. 1984. g. pokrenuta su jedna od najvažnijih sustavnih iskopavanja u Hrvatskoj, na poziciji vinograda Streim koja su s prekidima trajala do 2011. g. Nova kampanja istraživanja započela je 2012. g., nakon trideset godina, na poziciji kukuruzišta Streim radi izgradnje zgrade „Planetarija“ u sklopu strateškog projekta Vlade RH „Arheološki park Vučedol“ čiji je nositelj Muzej vučedolske kulture s partnerima. Istraživanja na položaju Kukuruzište Streim odvijala su se sustavno od 2012. do 2022. g. otvaranjem sonde uz JI rub platoa površine oko 1200 m². Svojom površinom i izazovima u stručnom, tehničkom i logističkom smislu, to je bio jedan od najvećih zahvata u arheološkim istraživanjima naselja tel-tipa u Hrvatskoj.


Ustanovljena je sljedeća arheološka slika: srednjovjekovni sloj (kasni srednji vijek), kasnobrončanodobni sloj (kultura Belegiš II), ranobrončanodobni sloj (vinkovačka kultura), eneolitički sloj vučedolske kulture (B2), sloj vučedolske kulture s kostolacoidnom keramikom te sloj prapovijesnog humusa s nalazima keramike lasinjske kulture. Najviše istraženih objekata pripada vučedolskoj kulturi sa zabilježenih pet horizonata nadzemnih objekata (72), 150 jamskih ukopa, 6 grobnih cjelina i ostalih manjih pripadajućih ukopa vezanih uz kasnoklasičnu fazu vučedolske kulture. Iznimna količina raznovrsne pokretne arheološke građe, organizacija prostora, specifična arhitektura i njezin interijer pokazuju drukčiju sliku života na ovoj poziciji koja ide u prilog radioničkim/obrtničkim djelatnostima.


U izlaganju će se prezentirati preliminarni rezultati desetogodišnjih istraživanja, stratigrafski odnosi zabilježenih kultura s posebnim naglaskom na prostornu analizu vučedolskog naselja.

After the first minor probing excavations by S. Dimitrijević in the 1960s, and by A. Durman in 1981, a very interesting and diverse stratigraphic situation was established at the position of the Cornfield Streim, as well as the chronological relationships of the Lasinja, Baden, Kostolac, Vučedol and Vinkovci cultures. These excavations were somehow revolutionary and once again, after 1938, Vučedol became a central point on Croatian archaeological map for solving the question of the Middle and Late Eneolithic chronology. In 1984 one of the most important systematic excavation in Croatia was launched at the location of the vineyard Streim, which lasted intermittently until 2011. A new excavation started in 2012, after thirty years, at the location of the Cornfield Streim due to the intended building of "Planetarium" within the Croatian Government’s strategic project "Archaeological Park Vučedol" carried out by the Vučedol culture Museum and partners. Excavations at the position of Cornfield Streim took place systematically from 2012 to 2022 by opening a trench on the SE edge of the plateau with an area of ​​about 1200 m². Due to its size and challenges in professional, technical and logistical terms, it was one of the largest operations in archaeological research of tell-type settlement in Croatia.


The following archaeological situation was established: a Medieval layer (Late Middle Ages), a Late Bronze Age layer (Belegiš II culture), an Early Bronze Age layer (Vinkovci culture), an Eneolithic layer of the Vučedol culture (B2), a layer of the Vučedol culture with Kostolac-like pottery, and a layer of prehistoric humus with Lasinja culture pottery. Most of the researched objects belong to the Vučedol culture, with documented five building phases of above-ground objects (72), 150 pits, 6 graves and other smaller pits related to the late classic phase of the Vučedol culture. The exceptional amount of various movable archaeological finds, spatial organization, specific architecture and its interior show a different picture of life on that position, which supports the thesis of workshop/craft activities.


The presentation will show the preliminary results of ten year-long research, the stratigraphic relationships of the documented cultures with a special emphasis on the spatial analysis of the Vučedol settlement.

bottom of page