top of page

Vučedolska kultura na Ljubljanskom barju: novi pogled na definiciju „kasne faze vučedolske kulture“

Vučedol Culture in the Ljubljansko Barje: New Insights into the Definition of “The Late Vučedol Phase”

crta-02-01.png

-Elena Leghissa- SLO

ZRC SAZU

Inštitut za arheologijo

elena.leghissa@zrc-sazu.si

Muzej vučedolske kulture

Vučedol Culture Museum

/

8. prosinca 2022.

December 8th 2022

13:10-13:30

Široko područje, uključujući Ljubljansko barje, u središnjoj Sloveniji tijekom 3. tisućljeća pr. Kr. određuje vučedolska kultura koja se razvila u Slavoniji i Srijemu. Najpoznatiji lokalitet vučedolske kulture na Ljubljanskom barju je sojeničko naselje pokraj Iga, iskopavano između 1875. i 1877. Većina nalaza čuva se u Narodnom muzeju Slovenije. U novije je vrijeme pokrenuta revizija svih nalaza i pripadajuće dokumentacije. Izlaganje će predstaviti rezultate revizije koja pridonosi reevaluaciji vučedolske kulture na Ljubljanskom barju i šire u jugoistočnoalpskom području. Lončariju varijante Ljubljanskog barja obilježava prevlast elemenata klasične vučedolske kulture kakvu poznajemo u Slavoniji i vjerojatno južnoj Mađarskoj, ali s druge strane ona predstavlja jedinstvenu varijantu s obzirom na neke oblike i ukrasne motive. Među posudama ima i takvih koje pokazuju utjecaje kulture vrpčaste keramike, uglavnom iz Češke te Jevišovice kulture iz Slovačke kao i rane faze kulture Makó-Kosihy-Čaka. No, istovremeno je moguće pretpostaviti i veze sa sjevernoistočnom Italijom. Dodatno će biti izneseni i rezultati arheometrijskih analiza (rendgenska kompjuterizirana mikrotomografija-microCT, PGAA, optička mikroskopija) provedenih na izabranim keramičkim uzorcima, što će proširiti naše znanje o dinamici kontakata i razmjena tijekom navedenog razdoblja.

A wide area, including Ljubljansko barje in central Slovenia, was characterised during the third millennium BC by the Vučedol culture, which developed in Slavonia and Srijem. The most famous site of the Vučedol culture in Ljubljansko barje are the Dežman’s pile dwellings near Ig, excavated between 1875 and 1877. Most of the finds discovered there are kept in the National Museum of Slovenia. Recently, a revision of all finds and related documentation was carried out. The lecture will present the results of the revision, which contribute to a re-evaluation of the Vučedol culture in the Ljubljansko barje and the wider south-eastern Alpine region. The pottery of the Ljubljansko barje variant is characterised by the predominance of elements of the classic Vučedol culture from the Slavonia and probably southern Hungary, but on the other hand, it represents a unique variant in terms of some forms and ornamental motifs. Among the vessels there are also some that show influences from the Corded Ware culture, mainly from the Czech Republic, and from the Jevišovice culture in Slovakia, as well as from the early phase of the Makó-Kosihy-Čaka culture. At the same time, contacts with north-eastern Italy can also be assumed. In addition, the results of archaeometric analyses (X-ray computed microtomography – microCT, Promt Gamma Activation Analysis – PGAA, optical microscopy) on a selection of pottery vessels will be presented, expanding our knowledge of the dynamics of contacts and exchanges during this period.

bottom of page