top of page

Sarvaš-Gradac

Sarvaš-Gradac Site

crta-02-01.png

-Jacqueline Balen- CRO

Arheološki muzej u Zagrebu

jbalen@amz.hr

-Dragana Rajković- CRO

Arheološki muzej Osijek

dragana.rajkovic@amo.hr

-Domagoj Dujmić- CRO

Arheološki muzej Osijek

domagoj.dujmic@amo.hr

-Domagoj Dujmić- CRO

Arheološki muzej Osijek

domagoj.dujmic@amo.hr

Gradski muzej Vukovar

Vukovar Municipal Museum

/

9. prosinca 2022.

December 9th 2022

11:25-11:45

Višeslojno nalazište Gradac u Sarvašu jedan je od onih arheoloških lokaliteta koji predstavljaju nezaobilazno mjesto u proučavanju prapovijesti istočnoga dijela Hrvatske. Pripada naselju tipa tel, a nastao je uzastopnim naseljavanjem tijekom gotovo svih prapovijesnih razdoblja, od neolitika sve do danas. Tijekom 1942. i 1943. godine istraživanje na Sarvašu provodio je njemački arheolog R. R. Schmidt, a nakon istraživanja preostala je bogata zbirka arheološkog materijala, danas pohranjena u Arheološkom muzeju u Zagrebu i Arheološkom muzeju Osijek.


U predavanju će se prikazati položaj, povijest istraživanja nalazišta, te pregled prapovijesnih kultura koje su zabilježene na nalazištu s posebnim osvrtom na razdoblje kasnog bakrenog doba.

The multi-layered site Gradac in Sarvaš is one of those archaeological sites that represent an indispensable place in the study of the prehistory of the eastern part of Croatia. It belongs to a tell type settlement, and was continuously inhabited during almost all prehistoric periods, from the Late Stone Age (Neolithic) to the present day. During 1942 and 1943, German archaeologist R. R. Schmidt conducted excavations at Sarvaš, and the research left behind a rich collection of archaeological material, today stored in the Archaeological Museum in Zagreb and the Archaeological Museum Osijek.


The paper will present the location, the history of research on the site, and an overview of the prehistoric cultures that were recorded at the site, with special reference to the Late Copper Age.

bottom of page